Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà đất tái định cư

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà đất tái định cư được Bộ Tài chính gửi lên xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. 

»  Xem thêm: Đề xuất rút ngắn thời gian bồi thường khi thu hồi đất

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà đất tái định cư
Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà đất tái định cư

Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối với:

Đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng:

Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ (việc thực hiện miễn nộp lệ phí trước bạ chỉ trong trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản).

Đồng thời quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Do đó, tại dự thảo Nghị định mới này, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ”.

Quy định miễn lệ phí trước bạ theo nghị định số 140
Quy định miễn lệ phí trước bạ theo nghị định số 140

Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở.

Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư.

Như vậy, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá tính trước bạ
Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá tính trước bạ

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho nhà đất tái định cư:

Để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Bài hay

Bãi bỏ quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng

Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây …

Trả lời